Executives Members

CCN has an executive committee of nine members for the effective management, planning, implementation, evaluation and coordination of its programs.

Dr. Madan Kumar PiyaPresident
Dr. Prabhu Raj VaidyaVice- President
Prof. Shyam Krishna JoshiSecretary
Mrs. Maya NeupaneTreasurer
Dr. Sushila BaidyaMember
Dr. Kapendra Shekhar AmatyaMember
Dr. Sandhya ChapagainMember
Mr. Prakash Krishna KarmacharyaMember
Mrs. Urmila VaidyaMember
Dr. Prakash Raj NeupaneAdvisor
Mr. Siddhi Bahadur ShakyaAdvisor
Dr. Rashmey Pun GurungAdvisor
Dr. Jyoti RayamajhiAdvisor